Privatumo politika

Įsigaliojimo data: 2017-02-01
Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-03

Ypatingai vertiname 4iq.lt internetinės parduotuvės lankytojų privatumą bei duomenų saugumą. Visi veiksmai, atliekami su Jūsų asmens duomenims yra pagrįsti galiojančiomis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

1. Sąvokos

1.1. Administratorius – internetinės parduotuvės 4iq.lt darbuotojas.
1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.3. Asmens duomenų valdytojas – 4iq.lt.
1.4. Paskyra – tai prisijungimo prie 4iq.lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką 4iq.lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.
1.5. Paslaugos – visos 4iq.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių 4iq.lt, pardavimą.
1.6. Pirkėjas – tai: (1) veiksnus pilnametis asmuo; arba (2) nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų sutikimą; (3) emancipuotas nepilnametis asmuo; (4) juridiniai asmenys.
1.7. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis 4iq.lt sistemoje bei savo Paskyroje.
1.8. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio 4iq.lt, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie 4iq.lt ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
1.9. Taisyklės – tai prekių pirkimo – pardavimo 4iq.lt taisyklės.
1.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.11. 4iq.lt – internetinė parduotuvė, esanti adresu www.4iq.lt, valdoma UAB „Ilprimo“ – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtos ir veikiančios įmonės, kurios kodas –302531084, duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre; ir/arba, atitinkamai pagal teksto prasmę žemiau, UAB „Ilprimo“.
1.12. 4iq.lt partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas 4iq.lt; su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos arba projektai.
1.13. 4iq.lt paskyros – tai 4iq.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook), kuriose 4iq.lt aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

2. Bendrosios privatumo politikos nuostatos

2.1. Pirkėjas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas 4iq.lt būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, pažymėjęs varnelę skiltį „Susipažinau ir sutinku su Taisyklėmis, Privatumo politika, Grąžinimo sąlygos ir Garantija“), laikomas išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso) tvarkymo 4iq.lt Tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.2. 4iq.lt atkreipia Pirkėjų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta 4iq.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie 4iq.lt.
2.3. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą 4iq.lt, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.
2.4. Asmens kodą 4iq.lt iš Pirkėjo reikalauja pateikti tik tais atvejais, kai Pirkėjas užsako 4iq.lt ar 4iq.lt partnerių prekes lizingu, ir/arba perkant prekės garantiją ir/ar draudimą.
2.5. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros 4iq.lt bei kreiptis į 4iq.lt  el. paštu info@4iq.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.
2.6. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš 4iq.lt nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios 4iq.lt ir Paskyros lange „Naujienų prenumerata“, skyriuje „Prenumeruoti/atšaukti naujienų prenumeratą“, pasirinkti reikšmę „Ne“ ir išsaugoti savo pasirinkimą. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@4iq.lt arba skambinti bendruoju 4iq.lt klientų konsultavimo telefonu +37061002111ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono
numeriais. Pirkėjas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje
2.7. 4iq.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje 4iq.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). 4iq.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi 4iq.lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.
2.8. 4iq.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, vykdant užsakymą per 4iq.lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2.9. Pirkėjas turi teisę: (1) pateikęs užklausą 4iq.lt raštu, susipažinti su 4iq.lt turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (2) pateikti prašymą 4iq.lt raštu, elektroniniu paštu info@4iq.lt, telefonu +370 610 02111, dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (3) nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka – tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje 4iq.lt; (4) atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.
2.10. 2.9 p. išvardintais atitinkamais atvejais 4iq.lt ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.
2.11. Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.
2.12. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš 4iq.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti 4iq.lt Partneriams.
2.13. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
2.14. 4iq.lt Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi 4iq.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.
2.15. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (1) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (2) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (3) jeigu 4iq.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu 4iq.lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus 4iq.lt  pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (4) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
2.16. 4iq.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys 4iq.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
2.17.  Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie 4iq.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti 4iq.lt.
2.18.  Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus 4iq.lt, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
2.19. Jeigu 4iq.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
2.20. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos elektroninės parduotuvės 4iq.lt paslaugos visa apimtimi, į Pirkėjo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie 4iq.lt, gali būti įrašyti Slapukai.
2.22. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės 4iq.lt funkcijos jam gali neveikti.
2.23. 4iq.lt naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis 4iq.lt svetainės funkcijų gali neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

3 Kaip galima valdyti slapukų nustatymus?

Slapukų nuostatas galite bet kada pakeisti spustelėję šia nuorodą: “Slapukų nustatymai”. Taip galėsite iš naujo apsilankyti Slapukų sutikimo baneryje ir pakeisti savo nuostatas arba iš karto atšaukti savo sutikimą.

Be to, skirtingose naršyklėse pateikiami skirtingi svetainių naudojamų slapukų blokavimo ir ištrynimo būdai. Galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir blokuoti / ištrinti slapukus. Toliau pateiktos nuorodos į pagalbinius dokumentus, kuriuose nurodoma, kaip valdyti ir ištrinti slapukus iš pagrindinių interneto naršyklių.
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050
Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
Jei naudojate bet kurią kitą interneto naršyklę, apsilankykite oficialiuose savo naršyklės palaikymo dokumentuose.

3.1. Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis?

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų. Jūsų duomenis gali peržiūrėti: – svetainės turinio talpinimo tiekėjai – rinkodaros paslaugų tiekėjai – projekto vystymo komanda

3.2.  Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis?

Duomenis, kurių tvarkymui būtinas Jūsų sutikimas arba gali būti pareikštas nesutikimas, nustojame tvarkyti šiais tikslais po Jūsų sutikimo atšaukimo (nesutikimo pareiškimo). Statistiniais CloudFlare, Microsoft, Google Analytics įrankiais ir kitų slapukų pagalba surinkta informacija paprastai naudojama iki 3 metų.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2017 m. kovo 01 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi 4iq.lt..

Pirmieji sužinokite apie ypatingus pasiūlymus!

Prenumeruokite naujienas

Pirmieji sužinokite
apie ypatingus pasiūlymus!
Prenumeruokite naujienas
Krepšelis
Prisijungimas

Neturite paskyros?

Gaukite 5EUR nuolaidą!
Nepraleiskite progos!
Prenumeruokite mūsų naujienas ir gaukite 5€ nuolaidą!
    GAUTI NUOLAIDĄ